Difference between revisions of "Astroberry Server/pl"

From Astroberry Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "Astroberry Server")
 
 
(31 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
'''Astroberry Server''' is ready to use system for [https://www.raspberrypi.org/ Raspberry Pi] for controlling astronomy equipment.
+
'''Astroberry Server''' to gotowy system na [https://www.raspberrypi.org/ Raspberry Pi] służący do sterowania sprzętem astronomicznym.
  
It runs on single board computer and is powered by Linux operating system. Astroberry lets you remotely control your telescope, focuser, camera and many other devices used in astronomy. It can manage your equipment located in the backyard or hundreds kilometers away. The system can be accessed as a remote desktop via a web browser or VNC client or it can act as INDI server accessible by INDI clients such as KStars, Skycharts / Cartes du Ciel or Stellarium. Astroberry Server is based on open-source software, developed and improved by astrofans around the globe.
+
System działa na komputerze jednopłytkowym z systemem operacyjnym Linux. Astroberry pozwala na zdalne sterowanie teleskopem, fokuserem, kamerą i wieloma innymi urządzeniami wykorzystywanymi w astronomii. Może sterować sprzętem zlokalizowanym w ogródku albo oddalonym setki kilometrów. Dostęp do systemu możliwy jest w trybe zdalnego pulpitu przez przeglądarkę internetową lub klienta VNC, albo może służyć jako serwer INDI dostępny dla każdego klienta INDI np. KStars, Skycharts / Cartes du Ciel lub Stellarium. Astroberry Serwer oparty jest o otwarte oprogramowanie, rozwijane i doskonalone przez astrofanów na całym świecie.
  
Astroberry Server project site is located at [https://www.astroberry.io/ www.astroberry.io]
+
Projekt Astroberry Server jest zlokalizowany na stronie [https://www.astroberry.io/ www.astroberry.io]
  
== Features ==
+
== Funkcjonalności ==
* Support for Raspberry Pi 3 and 4, Pi Zero and... probably any other Raspberry Pi version released so far
+
* Wsparcie dla Raspberry Pi 3 i 4, Pi Zero i... prawdoopdobnie każdą inną wersję Raspberry Pi
* Official Raspbian Buster Desktop by Raspberry Pi Foundation
+
* Oficjalny system Raspbian Buster Desktop opracowany przez Fundację Raspberry Pi
* APT repository for Raspbian Buster (yes, now any Raspbian Buster user can install Astroberry Server with 'apt install')
+
* Repozytorium APT dla systemu Raspbian Buster (tak, teraz każdy użytkownik systemu Raspbian Buster może zainstalować Astroberry Server za pomocą 'apt install')
* Web interface featuring GPS Panel and Astro Panel (celestial almanac for your localization)
+
* Interfejs webowy z funkcją Panelu GPS i Panelu Astro (almanach niebieski dla twojej lokalizacji)
* Astroberry Wireless Hotspot allowing to access the system directly i.e. without external wireless network eg. in the field
+
* Własny punkt dostępu wifi pozwalający na bezpośredni dostęp do systemu bez dostępu do zewnętrznej sieci wifi np. w terenie
* Remote desktop accessible over VNC at astroberry.local:5900 or a web browser at http://astroberry.local/desktop
+
* Pulpit zdalny dostępny przez VNC pod adresem astroberry.local:5900 lub przez przeglądarkę internetową pod adresem http://astroberry.local/desktop
* INDI framework with all available device drivers
+
* Szkielet INDI ze wszystkimi dostępnymi sterownikami urządzeń
* KStars planetarium software and Ekos with all available device drivers plus custom astroberry drivers
+
* Planetarium KStars i Ekos ze wszystkimi dostępnymi sterownikami urządzeń oraz dodatkowymi sterownikami astroberry
* SkyChart / Cartes du Ciel planetarium program (only in precooked image)
+
* Planetarium SkyChart / Cartes du Ciel (tylko w gotowym obrazie systemu)
* Hallo Northern SKY planetarium program (only in precooked image)
+
* Planetarium Hallo Northern SKY (tylko w gotowym obrazie systemu)
* CCDciel capture software (only in precooked image)
+
* Sekwencer CCDciel (tylko w gotowym obrazie systemu)
* Astrometry for field solving (index files not provided and must be downloaded separately)
+
* Astrometry dla rozpoznawania pola (pliki z indeksami nie są załączone i muszą być pobrane z sieci)
* ASTAP, the Astrometric STAcking Program (only in precooked image)
+
* ASTAP, Astrometric STAcking (tylko w gotowym obrazie systemu)
* PHD2 for autoguiding
+
* PHD2 do autoguidingu
* Gnome Predict for satellite tracking
+
* Gnome Predict do śledzenia satelitów
* oaCapture for planetary imaging
+
* oaCapture do fotografowania planet
* FireCapture for planetary imaging
+
* FireCapture do fotografowania planet
* SER Player for watching captured video streams (only in precooked image)
+
* SER Player do odtwarzania nagranych strumieni wideo (tylko w gotowym obrazie systemu)
* Astroberry DIY drivers for focuser and relay board
+
* Sterownik Astroberry DIY dla fokusera i przekaźników
* Astroberry PiFace drivers for focuser and relay board
+
* Sterownik Astroberry PiFace dla fokusera i przekaźników
* Astroberry Motor HAT for focuser based on Adafruit Motor HAT
+
* Sterownik Astroberry Motor HAT dla fokusera zbudowanego na module Adafruit Motor HAT
* Virtual GPS for users who do not have GPS device
+
* Wirtualny GPS dla użytkowników, którzy nie posiadają urządzenia GPS
* File sharing server allowing for network access to captured images
+
* Serwer udostępniania plików pozwalający na dostęp do zdjęć
* Support for raspi-config (console) and rc_gui (graphical UI) for easy configuration of Raspberry Pi options
+
* Wsparcie dla raspi-config (konsola) i rc_gui (interfejs graficzny) do łatwej konfiguracji Raspberry Pi
  
== System Requirements ==
+
== Wymagania systemowe ==
* Raspberry Pi 4 (recommended) or Raspberry Pi 3 (minimal)
+
* Raspberry Pi 4 (rekomendowane) lub Raspberry Pi 3 (minimum)
* microSD card 32GB (recommended) or 16BG (minimal)
+
* Karta microSD 32GB (rekomendowana) lub 16GB (minimum)
  
== Quick Start ==
+
== Szybki Start ==
=== Image Verification ===
+
=== Weryfikacja Obrazu Systemu ===
You can verify downloaded file with any checksum software available for your system or by running below commands in your terminal:
+
Możesz zweryfikować pobrany plik za pomocą dowolnego oprogramowania dostępnego dla twojego systemu, służącego do weryfikacji sum kontrolnych lub uruchamiając poniższe polecenie w terminalu:
  
 
<code>sha256sum astroberry-server_2.0.1.img.zip</code>
 
<code>sha256sum astroberry-server_2.0.1.img.zip</code>
  
Make sure that the output of the command is '''098d986f9e31f209e2bf58321977d3d7232d63d2b5981dce5f23036c6ef0d141'''.
+
Upewnij się, że powyższe polecenie zwraca wynik '''098d986f9e31f209e2bf58321977d3d7232d63d2b5981dce5f23036c6ef0d141'''.
  
If it's not, the file is corrupted and must be downloaded again. If you download the file again and the checksum is incorrect, please let us know.
+
Jeśli nie, to plik jest uszkodzony i powinien zostać ponownie pobrany. Jeśli ponownie pobierzesz plik i suma kontrolna jest nieprawidłowa, skontaktuj się z nami.
  
=== Installation ===
+
=== Instalacja ===
Basic installation of the system requires [https://www.astroberry.io/docs/index.php?title=Astroberry_Server#Flashing_microSD_card flashing your microSD] card with system image file. It's not the same as copying the file to microSD card. If you just copy downloaded file to your microSD card it's not going to work.
+
Podstawowa instalacja systemu wymaga [https://www.astroberry.io/docs/index.php?title=Astroberry_Server/pl#Zapisywanie_obrazu_na_kart.C4.99_microSD zapisania obrazu na kartę microSD]. To nie jest taka sama operacja jak skopiowanie pliku na kartę microSD. Jeśli po prostu skopiujesz pobrany plik na kartę microSD system nie będzie działał.
  
You can [https://www.astroberry.io/docs/index.php?title=Astroberry_Server#Flashing_microSD_card flash your microSD] card (minimum 16GB required) using [https://www.balena.io/etcher/ etcher.io] or running below commands in your terminal:
+
Możesz [https://www.astroberry.io/docs/index.php?title=Astroberry_Server/pl#Zapisywanie_obrazu_na_kart.C4.99_microSD zapisać obraz na kartę microSD] (wymagane minimum 16GB) używając etcher.io lub uruchamiając poniższe polecenie w terminalu:\n unzip astroberry-server_2.0.1.img.zip\n sudo dd if=astroberry-server_2.0.1.img of=/dev/sdX bs=8M status=progress\nUwaga: Zmień sdX na identyfikator swojej karty microSD. Upewnij się, że identyfikator jest prawidłowy przed uruchomieniem polecenia!
unzip astroberry-server_2.0.1.img.zip
 
sudo dd if=astroberry-server_2.0.1.img of=/dev/sdX bs=8M status=progress
 
'''Note: Replace sdX with your microSD card identifier. Make sure it is correct before running the above command!'''
 
  
The process takes some time and you need to be patient. If you abort the flashing process your system is not going to boot at all.
+
Process zajmuje sporo czasu więc musisz wykazać się cierpliwością. Jeśli przerwiesz proces zapisu system w ogóle się nie uruchomi.
  
=== First Boot ===
+
=== Pierwsze Uruchomienie ===
After the first boot, search for 'astroberry' wireless hotspot and connect your PC to it using 'astroberry' for password. Point your browser to https://astroberry.local or https://10.42.0.1 to access Astroberry Server. For the Internet access connect your Astroberry to your home wireless network. Right-click top bar Wi-Fi icon and edit Wireless connection by entering your home network SSID and password. While connected to the Internet you can update your system by running below commands in your terminal:
+
Po pierwszym uruchomieniu znajdź sieć bezprzewodową 'astroberry' i połącz się z nią ze swojego komputera używając hasła 'astroberry'. Otwórz w przeglądarce internetowej adres https://astroberry.local lub https://10.42.0.1 żeby połączyć się Astroberry Server. Dostęp do Internetu możliwy jest po połączeniu Astroberry do twojej sieci domowej. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Wi-Fi w górnym pasku zadań i edytuj ustawienia sieci Wireless connection wprowadzając nazwę i hasło do swojej sieci domowej do pól SSID i password. Po uzyskaniu połączenia możesz zaktualizować system uruchamiając następujące polecenie w terminalu:
 
<code> sudo apt update && sudo apt upgrade && sudo apt dist-upgrade</code>
 
<code> sudo apt update && sudo apt upgrade && sudo apt dist-upgrade</code>
  
== Installation ==
+
== Instalacja ==
=== Easy installation ===
+
=== Łatwa Instalacja ===
See [[#Quick Start]] section
+
Zobacz sekcję [[#Szybki Start]]
  
 
=== Advanced installation ===
 
=== Advanced installation ===
 
You can install Astroberry Server packages on top of official [https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ Raspbian Buster with desktop] system. This approach is not recommended for beginners. It '''does not''' provide all Astroberry Server features available in precooked image and you have to configure your system on your own, which requires advanced understanding of linux system. It's time consuming but you keep full control over the process.
 
You can install Astroberry Server packages on top of official [https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ Raspbian Buster with desktop] system. This approach is not recommended for beginners. It '''does not''' provide all Astroberry Server features available in precooked image and you have to configure your system on your own, which requires advanced understanding of linux system. It's time consuming but you keep full control over the process.
  
Download official [https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ Raspbian Buster with desktop] image and [https://www.astroberry.io/docs/index.php?title=Astroberry_Server#Flashing_microSD_card flash your microSD] card with it. Connect keyboard, mouse and HDMI display to your Raspberry Pi, setup your system with the official first boot wizard and run the following commands in your terminal:
+
Pobierz oficjalny system [https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ Raspbian Buster with desktop] i [https://www.astroberry.io/docs/index.php?title=Astroberry_Server/pl#Zapisywanie_obrazu_na_kart.C4.99_microSD zapisz obraz na kartę microSD]. Podłącz klawiaturę, mysz i monitor HDMI do Raspberry Pi, skonfiguruj system za pomocą oficjalnego kreatora konfiguracji i uruchom następujące polecenia w terminalu:
 
  wget -O - https://www.astroberry.io/repo/key | sudo apt-key add -
 
  wget -O - https://www.astroberry.io/repo/key | sudo apt-key add -
  sudo su -c "echo 'deb https://www.astroberry.io/repo/ buster main' > /etc/apt/sources.list.d/astroberry.list"
+
  sudo su -c \"echo 'deb https://www.astroberry.io/repo/ buster main' > /etc/apt/sources.list.d/astroberry.list\"
 
  sudo apt update
 
  sudo apt update
 
  sudo apt upgrade
 
  sudo apt upgrade
  
At this point you can choose to install all Astroberry packages at once by running <code>sudo apt install astroberry-server-full</code> or you can install only selected packages.
+
Na tym etapie możesz zainstalować wszystkie niezbędne pakiety uruchamiając <code>sudo apt install astroberry-server-full</code> lub zainstalować ręcznie wybrane pakiety.
  
Packages installed by astroberry-server-full include:
+
Pakiety instalowane za pomocą astroberry-server-full obejmują:
 
* astroberry-server-wui
 
* astroberry-server-wui
 
* astroberry-server-sysmod
 
* astroberry-server-sysmod
Line 175: Line 172:
 
The safest way to bring alien software to your system is to build it from sources. This way all dependencies and requirements are ensured at compilation time.
 
The safest way to bring alien software to your system is to build it from sources. This way all dependencies and requirements are ensured at compilation time.
  
== How-to ==
+
== Przewodniki ==
=== Flashing microSD card ===
+
=== Zapisywanie obrazu na kartę microSD ===
After downloading Astroberry Server image you need to unzip it first. Use your preferred software to do it or run this command in your terminal:
+
Po pobraniu obrazu Astroberry Server musisz go najpierw rozpakować. Użyj w tym celu swojego ulubionego oprogramowania lub uruchom następujące polecenie w terminalu:
  
 
<code> unzip astroberry-server_2.0.1.img.zip</code>
 
<code> unzip astroberry-server_2.0.1.img.zip</code>
 
   
 
   
You can flash your microSD card with '''unzipped''' file using [https://etcher.io/ etcher.io] or running below commands in your terminal:  
+
'''Rozpakowany''' plik możesz zapisać na kartę microSD za pomocą [https://etcher.io/ etcher.io] lub uruchamiając polecenie:  
  
 
<code> sudo dd if=astroberry-server_2.0.1.img of=/dev/sdX bs=8M status=progress</code>
 
<code> sudo dd if=astroberry-server_2.0.1.img of=/dev/sdX bs=8M status=progress</code>
  
Note that copying downloaded file to a microSD card will not work. You need to flash your microSD card with unzipped file.
+
Zwykłe skopiowanie pobranego pliku na kartę microSD nie zadziała. Musisz nagrać rozpakowany obraz systemu na kartę microSD.
  
== FAQ ==
+
== Często Zadawane Pytania ==
=== How can I update the system? ===
+
=== Jak zaktualizować system? ===
You can upgrade all system components using regular system upgrade using apt, apt-get, aptitude or Software Updater.
+
Możesz zaktualizować wszystkie komponenty systemu używając apt, apt-get, aptitude lub Software Updater.
  
=== The image is too large for my microSD card ===
+
=== Obraz systemu jest za duży dla mojej karty microSD ===
If the image appears to be too big shrink it according to [https://softwarebakery.com//shrinking-images-on-linux this example]
+
Jeśli obraz systemu wydaje się za duży, możesz go zmniejszyć zgodnie z [https://softwarebakery.com//shrinking-images-on-linux instrukcją]
  
=== How to connect to my wireless home network? ===
+
=== Jak połączyć się z siecią bezprzewodową? ===
Wireless connection is predefined for you. Just edit it and change network name and password.
+
Połączenie bezprzewodowe jest pre-definiowane w systemie. Edytuj je zmieniając nazwę sieci i hasło.
* Right-click wireless icon on the taskbar
+
* Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę wifi na górnym pasku zadań
* Select Edit connections
+
* Wybierz Edit connections
* Double-click Wireless connection
+
* Kliknij Wireless connection
* Enter your network name in SSID field
+
* Wprowadź nazwę swojej sieci w polu SSID
* Go to Wi-Fi Security tab
+
* Idź do zakładki Wi-Fi Security
* Enter your network password in Password field
+
* Wprowadź hasło do swojej sieci w polu Password
* Reboot
+
* Zrestartuj system
  
=== I cannot login to astroberry HotSpot ===
+
=== Nie mogę się zalogować do sieci astroberry ===
Note that default keyboard layout used in the image is [https://en.wikipedia.org/wiki/QWERTY QUERTY]. If you use other keyboard layout the password you type in might be different than you think e.g. for French keyboard it may become astroberrz (instead astroberry). Change your keyboard layout using raspi-config or gui_rc to aligh system configuration and your keyboard.
+
Domyślny układ klawiatury w systemie jest ustawiony jako [https://en.wikipedia.org/wiki/QWERTY QUERTY]. Jeśli używasz innego układu klawiatury hasło, które wpisujesz może być inne niż myślisz np. na klawiaturze w układzie francuskim może to być astroberrz (instead astroberry). Zmień układ klawiatury używając raspi-config lub gui_rc żeby ustawić konfigurację systemu zgodną z układem klawiatury.
  
=== How can I change my regional settings or add support for my language? ===
+
=== Jak mogę zmienić ustawiania regionalne albo zmienić język systemu? ===
The easiest way is to run raspi-config (console) and rc_gui (graphical UI). The latter is accessible in Menu / Preferences / Raspberry Pi Configuration
+
Najprostszy sposób to uruchomienie w terminalu raspi-config lub w interfejsie graficznym rc_gui. Druga opcja dostępna jest w Menu / Preferences / Raspberry Pi Configuration
  
=== Screen resolution does not match my display. How can I fix it? ===
+
=== Rozdzielczość nie pasuje do mojego ekranu. Jak mogę to zmienić? ===
If your display cannot handle FullHD resolution (1920x1080) you need to either connect via web browser and set Local in sliding menu Settings / Scaling OR you need to change the system resolution by running raspi-config in terminal or Raspberry Pi Configuration from Prefferences menu.
+
Jeśli twój ekran nie obsługuje rozdzielczości FullHD (1920x1080) możesz połączyć się przez przeglądarkę i wybrać w menu bocznym Settings / Scaling i ustawić tryb Local ALBO możesz trwale zmienić rozdzielczość uruchamiając w terminalu raspi-config lub Raspberry Pi Configuration z menu Preferrences.
  
=== What is the source of location data in GPS Panel and Astro Panel? ===
+
=== Skąd pochodzą dane lokalizacji w Panelu GPS i Panelu Astro ? ===
The panels use GPS readings for your location. If you don't have GPS the panel uses virtualgps provided with Astroberry Server. You can set your static location by editing /etc/location.conf file or using Preferences/Geographic Location menu. After the change reboot or restart virtual GPS by running: sudo systemctl restart virtualgps.service
+
Panele odczytują lokalizację z GPS. Jeśli nie posiadasz odbiornika GPS dane pochodzą z wirtualnego GPS zainstalowanego w Astroberry Server. Możesz ustawić swoją lokalizacją edytując plik /etc/location.conf lub używając menu Preferences / Geographic Location. Po dokonaniu zmiany zrestartuj system lub zrestartuj usługę wirtualnego GPS uruchamiając w terminalu polecenie: sudo systemctl restart virtualgps.service
  
=== How can I login to default pi user account? ===
+
=== Jak mogę się zalogować do domyślnego konta pi? ===
Pi user account is disabled for security reasons. You can reenable it anytime by running: sudo passwd -u pi
+
Konto pi jest zablokowane ze względów bezpieczeństwa. Możesz je odblokować w każdej chwili uruchamiając w terminalu: sudo passwd -u pi
  
== Help and Support ==
+
== Pomoc i Wsparcie ==
Astroberry Server is free and open-source software. It does not come with commercial support. Lots of information on how to manage it can be found in this documentation and [https://indilib.org/forum/astroberry.html INDI Forum]. Also make sure to review open issues at [https://github.com/rkaczorek/astroberry-server GitHub]
+
Astroberry Server to darmowe i otwarte oprogramowanie. Nie towarzyszy mu komercyjne wsparcie.
 +
Wiele informacji można znaleźć w niniejszej dokumentacji i na [https://indilib.org/forum/astroberry.html Forum INDI]. Spójrz również na błędy zgłoszone na [https://github.com/rkaczorek/astroberry-server GitHub]
  
== Report a Bug ==
+
== Zgłoś Błąd ==
File any issues on [https://github.com/rkaczorek/astroberry-server GitHub]
+
Błędy możesz zgłaszać na [https://github.com/rkaczorek/astroberry-server GitHub]

Latest revision as of 20:42, 21 May 2020

Astroberry Server to gotowy system na Raspberry Pi służący do sterowania sprzętem astronomicznym.

System działa na komputerze jednopłytkowym z systemem operacyjnym Linux. Astroberry pozwala na zdalne sterowanie teleskopem, fokuserem, kamerą i wieloma innymi urządzeniami wykorzystywanymi w astronomii. Może sterować sprzętem zlokalizowanym w ogródku albo oddalonym setki kilometrów. Dostęp do systemu możliwy jest w trybe zdalnego pulpitu przez przeglądarkę internetową lub klienta VNC, albo może służyć jako serwer INDI dostępny dla każdego klienta INDI np. KStars, Skycharts / Cartes du Ciel lub Stellarium. Astroberry Serwer oparty jest o otwarte oprogramowanie, rozwijane i doskonalone przez astrofanów na całym świecie.

Projekt Astroberry Server jest zlokalizowany na stronie www.astroberry.io

Funkcjonalności

 • Wsparcie dla Raspberry Pi 3 i 4, Pi Zero i... prawdoopdobnie każdą inną wersję Raspberry Pi
 • Oficjalny system Raspbian Buster Desktop opracowany przez Fundację Raspberry Pi
 • Repozytorium APT dla systemu Raspbian Buster (tak, teraz każdy użytkownik systemu Raspbian Buster może zainstalować Astroberry Server za pomocą 'apt install')
 • Interfejs webowy z funkcją Panelu GPS i Panelu Astro (almanach niebieski dla twojej lokalizacji)
 • Własny punkt dostępu wifi pozwalający na bezpośredni dostęp do systemu bez dostępu do zewnętrznej sieci wifi np. w terenie
 • Pulpit zdalny dostępny przez VNC pod adresem astroberry.local:5900 lub przez przeglądarkę internetową pod adresem http://astroberry.local/desktop
 • Szkielet INDI ze wszystkimi dostępnymi sterownikami urządzeń
 • Planetarium KStars i Ekos ze wszystkimi dostępnymi sterownikami urządzeń oraz dodatkowymi sterownikami astroberry
 • Planetarium SkyChart / Cartes du Ciel (tylko w gotowym obrazie systemu)
 • Planetarium Hallo Northern SKY (tylko w gotowym obrazie systemu)
 • Sekwencer CCDciel (tylko w gotowym obrazie systemu)
 • Astrometry dla rozpoznawania pola (pliki z indeksami nie są załączone i muszą być pobrane z sieci)
 • ASTAP, Astrometric STAcking (tylko w gotowym obrazie systemu)
 • PHD2 do autoguidingu
 • Gnome Predict do śledzenia satelitów
 • oaCapture do fotografowania planet
 • FireCapture do fotografowania planet
 • SER Player do odtwarzania nagranych strumieni wideo (tylko w gotowym obrazie systemu)
 • Sterownik Astroberry DIY dla fokusera i przekaźników
 • Sterownik Astroberry PiFace dla fokusera i przekaźników
 • Sterownik Astroberry Motor HAT dla fokusera zbudowanego na module Adafruit Motor HAT
 • Wirtualny GPS dla użytkowników, którzy nie posiadają urządzenia GPS
 • Serwer udostępniania plików pozwalający na dostęp do zdjęć
 • Wsparcie dla raspi-config (konsola) i rc_gui (interfejs graficzny) do łatwej konfiguracji Raspberry Pi

Wymagania systemowe

 • Raspberry Pi 4 (rekomendowane) lub Raspberry Pi 3 (minimum)
 • Karta microSD 32GB (rekomendowana) lub 16GB (minimum)

Szybki Start

Weryfikacja Obrazu Systemu

Możesz zweryfikować pobrany plik za pomocą dowolnego oprogramowania dostępnego dla twojego systemu, służącego do weryfikacji sum kontrolnych lub uruchamiając poniższe polecenie w terminalu:

sha256sum astroberry-server_2.0.1.img.zip

Upewnij się, że powyższe polecenie zwraca wynik 098d986f9e31f209e2bf58321977d3d7232d63d2b5981dce5f23036c6ef0d141.

Jeśli nie, to plik jest uszkodzony i powinien zostać ponownie pobrany. Jeśli ponownie pobierzesz plik i suma kontrolna jest nieprawidłowa, skontaktuj się z nami.

Instalacja

Podstawowa instalacja systemu wymaga zapisania obrazu na kartę microSD. To nie jest taka sama operacja jak skopiowanie pliku na kartę microSD. Jeśli po prostu skopiujesz pobrany plik na kartę microSD system nie będzie działał.

Możesz zapisać obraz na kartę microSD (wymagane minimum 16GB) używając etcher.io lub uruchamiając poniższe polecenie w terminalu:\n unzip astroberry-server_2.0.1.img.zip\n sudo dd if=astroberry-server_2.0.1.img of=/dev/sdX bs=8M status=progress\nUwaga: Zmień sdX na identyfikator swojej karty microSD. Upewnij się, że identyfikator jest prawidłowy przed uruchomieniem polecenia!

Process zajmuje sporo czasu więc musisz wykazać się cierpliwością. Jeśli przerwiesz proces zapisu system w ogóle się nie uruchomi.

Pierwsze Uruchomienie

Po pierwszym uruchomieniu znajdź sieć bezprzewodową 'astroberry' i połącz się z nią ze swojego komputera używając hasła 'astroberry'. Otwórz w przeglądarce internetowej adres https://astroberry.local lub https://10.42.0.1 żeby połączyć się Astroberry Server. Dostęp do Internetu możliwy jest po połączeniu Astroberry do twojej sieci domowej. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Wi-Fi w górnym pasku zadań i edytuj ustawienia sieci Wireless connection wprowadzając nazwę i hasło do swojej sieci domowej do pól SSID i password. Po uzyskaniu połączenia możesz zaktualizować system uruchamiając następujące polecenie w terminalu: sudo apt update && sudo apt upgrade && sudo apt dist-upgrade

Instalacja

Łatwa Instalacja

Zobacz sekcję #Szybki Start

Advanced installation

You can install Astroberry Server packages on top of official Raspbian Buster with desktop system. This approach is not recommended for beginners. It does not provide all Astroberry Server features available in precooked image and you have to configure your system on your own, which requires advanced understanding of linux system. It's time consuming but you keep full control over the process.

Pobierz oficjalny system Raspbian Buster with desktop i zapisz obraz na kartę microSD. Podłącz klawiaturę, mysz i monitor HDMI do Raspberry Pi, skonfiguruj system za pomocą oficjalnego kreatora konfiguracji i uruchom następujące polecenia w terminalu:

wget -O - https://www.astroberry.io/repo/key | sudo apt-key add -
sudo su -c \"echo 'deb https://www.astroberry.io/repo/ buster main' > /etc/apt/sources.list.d/astroberry.list\"
sudo apt update
sudo apt upgrade

Na tym etapie możesz zainstalować wszystkie niezbędne pakiety uruchamiając sudo apt install astroberry-server-full lub zainstalować ręcznie wybrane pakiety.

Pakiety instalowane za pomocą astroberry-server-full obejmują:

 • astroberry-server-wui
 • astroberry-server-sysmod
 • indi-full
 • libindi-dev
 • kstars-bleeding
 • astrometry.net
 • gsc
 • phd2
 • phdlogview
 • oacapture
 • ser-player
 • gpredict
 • indi-astroberry-amh
 • indi-astroberry-diy
 • indi-astroberry-piface
 • virtualgps
 • gwenview
 • indiwebmanagerapp

Configuration

Setting time and date

Raspberry Pi does not come with real time clock (RTC), which remembers time and date between restarts. As the result it does not know what time and date is just after start. To overcome this limitation, it synchronizes time and date from the Internet. This can obviously work only if it has Internet access. Otherwise your system will think it is in the 1st of January 1970.

There are a few ways to ensure that you system is set to proper time and date.

Internet connection

Connect Raspberry Pi to a network, which has Internet access e.g. your home network or your smartphone, using wireless tethering function, and the system will do the rest for you. If you can't have Raspberry Pi always connected to a network with access to the Internet you need to use other options.

RTC module

Get a real time clock (RTC) module and connect it to GPIO. It will remember time and date between restarts. Additionally if you connect your Raspberry Pi to a network with access to the Internet, your time and date will be synchronized to minimize any difference.

GPS module

Get GPS module and connect it to Raspberry Pi. You can use either USB connection (plug-and-play) or serial device connected to GPIO. GPS module will synchronize time and date with GPS satellites. Note that satellites provide UTC time and are not aware of your time zone. However if you set your timezone correctly in the system, it will be used to adjust the time received from satellites accordingly. Using GPS module gives you additional feature of setting your location, which is required by various astronomy applications.

Manual configuration

You can always set time and date manually after each boot. It's not the most convenient way to keep system time and date accurate but it's good to know you can do it anyway. To set date to the 19th of May 2020 and time to 11:14:00 run in terminal: sudo date -s "2020-05-19 11:14:00"

Setting geographic location

Setting geographic location is quite important when using Astroberry. Many applications use your location to provide you with accurate position of stars and planets. Make sure that you set your geographic location before running these applications.

GPS device

To provide system-wide location info Astroberry system uses GPSD service. It grabs raw data from GPS device and provides it to whole operating system and applications that need this information. If you use GPS device the whole system and applications can get accurate geographic location from it. When using GPS device make sure that Virtual GPS is stopped and disabled by running systemctl stop virtualgps && systemctl disable virtualgps. Otherwise GPSD service will simultaneously use location from two sources i.e. GPS and Virtual GPS.

Virtual GPS

If you don't have GPS device, Astroberry provides Virtual GPS, which uses static location configured in /etc/location.conf file.

You can set your location by running Preferences/Geographic Location from system menu or running sudo nano /etc/location.conf in console.

After setting location in the file you need to make sure that Virtual GPS service is up and running.

 • Run sudo systemctl status virtualgps to check service status
 • Run sudo systemctl enable virtualgps to enable service
 • Run sudo systemctl disable virtualgps to disable service
 • Run sudo systemctl start virtualgps to start service
 • Run sudo systemctl stop virtualgps to stop service
 • Run sudo systemctl restart virtualgps to restart service

How applications get location data

By default applications use system-wide location data from GPSD service. However there are some other options, which must be noted.

 • Kstars can use system-wide location data from GPSD service or it can read location from one of GPS drivers, namely INDI GPSD or INDI GPS NMEA
 • Astroberry GPS Panel uses system-wide location from GPSD service
 • Astroberry Astro Panel uses system-wide location from GPSD service

Geographic location architecture

Geographic location system architecture is quite complex.

         |----> Mount with GPS ---------------------------> INDI mount driver ---->|
         |                                     |
Satellites ----> |----> Smart Phone with GPS ---------------------> INDI GPS NMEA -------->|----> KStars 
         |                                     |
         |----> GPS Device ------>|         |----> INDI GPSD ------------>|
                     |-> GPSD service ->|
/etc/location.conf ----> Virtual GPS ---->|         |----> Astroberry GPS Panel
                               |
                               |----> Astroberry Astro Panel

Configuring network connections

TBC

Maintenance and Upgrade

Upgrading the system

Astroberry comes with online software repository. If you installed your system from downloaded image file, it is already configured for you. Using software repository you can install and update your system without need to manually download updates. Just make sure that Astroberry is connected to a network with access to the Internet and integrated software management system will download and install all updates for you.

Astroberry is Rasbian based Linux system, which uses APT software management system. You can update the system by using aptitude or Software Updater.

If you prefer to use terminal just run sudo apt update && sudo apt upgrade && sudo apt dist-upgrade

Major system upgrades are also released as a new image file. This is only for minimizing amount of updates you would have to apply between major system upgrades. There is no other need to reflash microSD card with new system image. If you decide to reflash your microSD card, make sure to backup your data first. All your data on microSD card will be overwritten during reflashing microSD card. If you update the system from software repository all your data and files are preserved.

Installing alien software

Astroberry is based on Rasbian Buster operating system. This means that it is a Linux operating system compatible with Debian 10 (Buster). Debian packages are distributed as .deb files available in numerous software repositories. Astroberry comes with it's own software repository (KStars, INDI, PHD2 etc) and additionally uses official Raspbian repository for core operating system functionalities. All of these are packages for specific version of operating system i.e. Rasbian Buster.

Using packages from other Linux distributions e.g. Ubuntu is technically possible, but sometimes requires advanced configuration changes. There is no guarantee that alien packages will work properly on Astroberry. It is common error that users add Nightly Builds repository for Ubuntu to Astroberry. It can work for some packages, sometimes. In majority of cases this can be very problematic and make your system unstable. You should not do it, unless you really know what you're doing.

The safest way to bring alien software to your system is to build it from sources. This way all dependencies and requirements are ensured at compilation time.

Przewodniki

Zapisywanie obrazu na kartę microSD

Po pobraniu obrazu Astroberry Server musisz go najpierw rozpakować. Użyj w tym celu swojego ulubionego oprogramowania lub uruchom następujące polecenie w terminalu:

unzip astroberry-server_2.0.1.img.zip

Rozpakowany plik możesz zapisać na kartę microSD za pomocą etcher.io lub uruchamiając polecenie:

sudo dd if=astroberry-server_2.0.1.img of=/dev/sdX bs=8M status=progress

Zwykłe skopiowanie pobranego pliku na kartę microSD nie zadziała. Musisz nagrać rozpakowany obraz systemu na kartę microSD.

Często Zadawane Pytania

Jak zaktualizować system?

Możesz zaktualizować wszystkie komponenty systemu używając apt, apt-get, aptitude lub Software Updater.

Obraz systemu jest za duży dla mojej karty microSD

Jeśli obraz systemu wydaje się za duży, możesz go zmniejszyć zgodnie z instrukcją

Jak połączyć się z siecią bezprzewodową?

Połączenie bezprzewodowe jest pre-definiowane w systemie. Edytuj je zmieniając nazwę sieci i hasło.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę wifi na górnym pasku zadań
 • Wybierz Edit connections
 • Kliknij Wireless connection
 • Wprowadź nazwę swojej sieci w polu SSID
 • Idź do zakładki Wi-Fi Security
 • Wprowadź hasło do swojej sieci w polu Password
 • Zrestartuj system

Nie mogę się zalogować do sieci astroberry

Domyślny układ klawiatury w systemie jest ustawiony jako QUERTY. Jeśli używasz innego układu klawiatury hasło, które wpisujesz może być inne niż myślisz np. na klawiaturze w układzie francuskim może to być astroberrz (instead astroberry). Zmień układ klawiatury używając raspi-config lub gui_rc żeby ustawić konfigurację systemu zgodną z układem klawiatury.

Jak mogę zmienić ustawiania regionalne albo zmienić język systemu?

Najprostszy sposób to uruchomienie w terminalu raspi-config lub w interfejsie graficznym rc_gui. Druga opcja dostępna jest w Menu / Preferences / Raspberry Pi Configuration

Rozdzielczość nie pasuje do mojego ekranu. Jak mogę to zmienić?

Jeśli twój ekran nie obsługuje rozdzielczości FullHD (1920x1080) możesz połączyć się przez przeglądarkę i wybrać w menu bocznym Settings / Scaling i ustawić tryb Local ALBO możesz trwale zmienić rozdzielczość uruchamiając w terminalu raspi-config lub Raspberry Pi Configuration z menu Preferrences.

Skąd pochodzą dane lokalizacji w Panelu GPS i Panelu Astro ?

Panele odczytują lokalizację z GPS. Jeśli nie posiadasz odbiornika GPS dane pochodzą z wirtualnego GPS zainstalowanego w Astroberry Server. Możesz ustawić swoją lokalizacją edytując plik /etc/location.conf lub używając menu Preferences / Geographic Location. Po dokonaniu zmiany zrestartuj system lub zrestartuj usługę wirtualnego GPS uruchamiając w terminalu polecenie: sudo systemctl restart virtualgps.service

Jak mogę się zalogować do domyślnego konta pi?

Konto pi jest zablokowane ze względów bezpieczeństwa. Możesz je odblokować w każdej chwili uruchamiając w terminalu: sudo passwd -u pi

Pomoc i Wsparcie

Astroberry Server to darmowe i otwarte oprogramowanie. Nie towarzyszy mu komercyjne wsparcie. Wiele informacji można znaleźć w niniejszej dokumentacji i na Forum INDI. Spójrz również na błędy zgłoszone na GitHub

Zgłoś Błąd

Błędy możesz zgłaszać na GitHub